Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Do kogo skierowany jest program:

Program „BEZPIECZNE CIEPŁO” skierowany jest do mieszkańców istniejących budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeg, którzy obecnie nie korzystają z ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Kto realizuje program:

Program „BEZPIECZNE CIEPŁO” realizowany jest przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy współudziale właścicieli nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz spółek zarządzających komunalnymi zasobami mieszkaniowymi, których mieszkańcy będą zainteresowani ofertą.

 

Co oferujemy:

Możliwość kompleksowego zastąpienia dotychczasowych, często wysłużonych, uciążliwych  i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia urządzeń/systemów centralnego ogrzewania  oraz ciepłej wody użytkowej tj. kotłów na paliwa stałe, pieców kaflowych, kotłów gazowych, podgrzewaczy gazowych lub elektrycznych, systemem opartym na dostawie ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Proponujemy różne warianty realizacji inwestycji w zależności od oczekiwań i możliwości Klienta, m.in.:

 • dostawa energii na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lub tylko na potrzeby centralnego ogrzewania,
 • budowa przyłącza do obiektu przez BPEC Sp. z o.o. i na jego koszt,
 • budowa węzła cieplnego przez BPEC Sp. z o.o.  i na jego koszt lub przez Klienta,
 • możliwość zastosowania przymieszkaniowych mini węzłów cieplnych w obiektach wielolokalowych.

 

Stosowane przez BPEC Sp. z o.o.  nowoczesne i wysokiej jakości rozwiązania techniczne są gwarancją bezpieczeństwa użytkowania, komfortu, jak również istotnie wpływają na poprawę jakości powietrza w okolicy przyłączanego obiektu poprzez likwidacje tzw. niskiej emisji.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Muszą zaistnieć techniczne warunki przyłączenie, tj. przede wszystkim budynek musi znajdować się w zasięgu sieci ciepłowniczej.
 2. Muszą zaistnieć ekonomiczne warunki przyłączenia tj. musi zostać spełniony warunek opłacalności realizacji inwestycji.
 3. Należy dokonać zgłoszenia budynku do programu „BEZPIECZNE CIEPŁO”, poprzez złożenie wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej BPEC Sp. z o.o.  oraz zawarcie umowy przyłączeniowej.

 

Przyłączenie może zostać zrealizowane tylko w sytuacji gdy wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione.

 

Obowiązki stron:

BPEC Sp. z o.o.:

 • Wybuduje na własny koszt przyłącze wysokich parametrów do nowobudowanego obiektu.
 • W zależności od wariantu realizacji przyłączenia BPEC Sp. z o.o. może wybudować węzeł cieplny na własny koszt (wariant realizacji przyłączenia uzgadniamy jest między Spółką i Klientem w trakcie negocjacji).

Klient:

 • Doprowadzi do pomieszczenia węzła instalację wody zimnej o niezbędnej średnicy (w przypadku zakupu energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej).
 • W przypadku braku instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku zaprojektuje i wybuduje te instalacje na własny koszt. (Zły stan techniczny kominów lub ich niewystarczająca ilość jest często spotykanym problemem, szczególnie w starszych kamienicach, w których  źródłem ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej są urządzenia na paliwo stałe lub gazowe. W przypadku konieczności rozbudowy lub modernizacji kominów odstąpienie od tych planów pozwoli zaoszczędzone środki finansowe przeznaczyć na wybudowanie nowoczesnej i wysokosprawnej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej)
 • Przygotuje pomieszczenie węzła cieplnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wniesie opłatę przyłączeniową w wysokości wynikającej z iloczynu długości  przyłącza o określonej średnicy i stawki określonej w aktualnie obowiązującej taryfie.
 • Podpisze w wyznaczonym terminie umowę kompleksową sprzedaży i przesyłu ciepła.

 

Terminy realizacji inwestycji:

Niezbędny czas na wykonanie inwestycji, od momentu podjęcia decyzji o realizacji przyłączenia do momentu, w którym możliwe jest dostarczenie ciepła, wynosi od 4 do 12 miesięcy. Długość okresu wykonywania inwestycji zależy od wielu czynników, m.in. stopnia skomplikowania niezbędnych do wykonania prac, odległości obiektu od istniejącej sieci ciepłowniczej BPEC Sp. z o.o. oraz terenu przez który przebiegać będzie nowa infrastruktura techniczna pozwalająca na dostawę ciepła do przyłączanego obiektu. Nie bez znaczenia są również możliwości zarówno techniczne jak i ekonomiczne BPEC Sp. z o.o. W przypadku osiągnięcia limitu możliwych do zrealizowania przez BPEC Sp. z o.o. w danym roku inwestycji, kolejne będą przesuwane na następne lata. Z uwagi na te ograniczenia istotne jest aby nie zwlekać ze składaniem wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, gdyż wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpłynięcia. Terminy wszystkich poszczególnych etapów inwestycji będą uzgadniane między stronami i zostaną zapisane w zawartej umowie przyłączeniowej.

 

BPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej ofercie.

 

Zmienione warunki oferty programu „BEZPIECZNE CIEPŁO” zostaną udostępnione na stronie internetowej www.bpec.pl


kontakt

Polecamy

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Urząd Miasta Brzeg
 • ePuap.jpeg
Przewiń do góry