Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

W jaki sposób można przystąpić do Programu "Ciepła woda użytkowa dla mieszkańców miasta brzeg" oraz jak będzie przebiegała procedura przyłączeniowa?

 1. Należy zgłosić się do Spółki, a na podstawie otrzymanych informacji BPEC opracuje wstępną koncepcję techniczno-ekonomiczną przyłączenia.
 2. Na podstawie przeprowadzonych analiz Spółka przedstawi ofertę przyłączenia obiektu na potrzeby cwu w ramach niniejszego programu.
 3. Po przystąpieniu do programu na podstawie przedłożonej oferty, złożonego wniosku o przyłączenie oraz wydanych warunkach technicznych przyłączenia zostanie podpisana umowa przyłączeniowej określającą m.in.:
  • strony zawierające umowę oraz prawa i obowiązki stron
  • harmonogram realizacji inwestycji i termin jej zakończenia
  • sposób finansowania inwestycji
  • przewidywany termin rozpoczęcia dostawy ciepła na potrzeby cwu
  • obowiązek zakupu układu pomiarowo-rozliczeniowego
  • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy przyłączeniowej
 4. Po zawarciu umowy przyłączeniowej BPEC Sp. z o.o. rozpocznie działania związane z inwestycją tj. prace projektowe oraz wybór wykonawców dla zakresu inwestycji leżącego po stronie Spółki.
 5. Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej BPEC przystąpi do realizacji inwestycji w swoim zakresie.
 6. Równolegle do prac prowadzonych przez BPEC odbiorca na własny koszt wykona instalacje wewnętrzną cwu oraz zdemontuje istniejące podgrzewacze gazowe.
 7. Po dokonanym odbiorze prac modernizacyjnych nastąpi podpisanie umowy sprzedaży i przesyłu ciepła oraz uruchomienie dostaw ciepła.

Kto odpowiada za jakość ciepłej wody?

Proponowany przez BPEC Sp. z o.o. system podgrzania ciepłej wody z miejskiej sieci ciepłowniczej nie wpływa na jakość ciepłej wody w kranie z uwagi na fakt, iż podgrzanie zimnej wody wodociągowej, następuje poprzez wymiennik ciepła tj. nie ma bezpośredniego kontaktu pomiędzy gorącą wodą sieciową z sieci ciepłowniczej, a zimną wodą wodociągową. Jakość ciepłej wody w kranie zależy więc od jakości wody wodociągowej dostarczonej do budynku, a za nią odpowiada PWiK w Brzegu oraz stanu technicznego instalacji wewnętrznej w budynku, za którą odpowiada Zarządca budynku. przyłączenia.

Ile kosztuje podgrzanie 1 m3 wody w BPEC?

Trudno jest jednoznacznie określić ten koszt, a próba odpowiedzi na tak postawione pytanie może wydać się dość skomplikowana. Wysokość jednostkowego kosztu podgrzania 1m3 wody uzależniona jest od wielu czynników takich jak intensywność korzystania z ciepłej wody, stan techniczny instalacji cwu, rozległość tej instalacji czy odległość ją dzieląca od węzła cieplnego, w którym następuje jej faktyczne podgrzanie. Mimo, że dostawca ciepła stosuje jednakowe ceny i stawki opłat dla wszystkich odbiorców zaliczonych do tej samej grupy taryfowej, jednostkowa cena podgrzania 1m3 wody może się znacząco różnić w poszczególnych obiektach, z uwagi na czynniki wymienione powyżej.

W jaki sposób będzie prowadzona instalacja ciepłej wody użytkowej?

Instalacja wewnętrzna ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych zbudowana jest z dwóch równoległych przewodów rurowych, z których jeden służy do przesyłu ciepłej wody z węzła cieplnego do punktów poboru wody w mieszkaniach, a drugi zapewnia cyrkulację ciepłej wody, tak aby można było z niej korzystać bezpośrednio po odkręceniu kranu. W celu ograniczenia strat ciepła w trakcie przesyłu i cyrkulacji ciepłej wody przewody rozprowadzające i cyrkulacyjne muszą posiadać odpowiednią izolację termiczną.

Projektant instalacji wybiera miejsca, którymi poprowadzone zostaną piony instalacyjne. Ich lokalizacja zależy od usytuowania punktów poboru wody. W najczęściej spotykanych rozwiązaniach piony instalacyjne zabudowuje się w specjalnie do tego celu przygotowywanych szachtach technicznych usytuowanych w ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych lub w kanałach spalinowych służących wcześniej odprowadzeniu spalin z gazowych podgrzewaczy wody.

Kto będzie wykonywał instalację ciepłej wody użytkowej w budynku?

Instalacja ciepłej wody użytkowej w budynku będzie realizowana na koszt Inwestora/Odbiorcy poprzez wybranego np. w drodze przetargu wykonawcę.

Czy budowa instalacji wewnątrz mieszkań nie spowoduje szkód?

Budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody tj. piony cwu, rozprowadzenia na poszczególnych piętrach budynków jak również instalacje wewnątrz mieszkań będzie prowadzona w taki sposób aby do minimum ograniczyć uciążliwość tych prac dla mieszkańców oraz tak aby nie powodować niepotrzebnych zniszczeń. W przypadku prowadzenia instalacji wewnętrznej cwu wewnątrz kanałów spalinowych, ewentualne zniszczenia zostaną praktycznie wyeliminowane.

  Jak długo będą trwały prace montażowe w mieszkaniu?

Czas trwania montażu uzależniony będzie od doświadczenia i organizacji pracy wykonawcy instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej. Przyjmuje się iż doświadczony wykonawca jest w stanie przeprowadzić prace instalacyjne w jednym mieszkaniu w ciągu jednego dnia.


kontakt

Polecamy

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Urząd Miasta Brzeg
 • ePuap.jpeg
Przewiń do góry