Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 22 września 2017r.  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło:

 • przedsiębiorstwo ciepłownicze - to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez te przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego
 • sieć ciepłownicza - to połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła do węzłów cieplnych
 • przyłącze - to odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
 • węzeł cieplny - to połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczonego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych
 • zamówiona moc cieplna - to ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych (dla Brzegu -20°C), która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury ( 20°C) i wymiany powietrza w pomieszczeniach
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych ( 55°C),
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji
 • sezon grzewczy - to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów (oznacza to, że przepisy nie określają dokładnego terminu rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego)

Polecamy

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Urząd Miasta Brzeg
 • ePuap.jpeg
Przewiń do góry