Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Zgodnie z §2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92), określenie wielkości mocy zamówionej jest prawem i obowiązkiem odbiorcy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorstwa ciepłownicze nie mogą narzucać odbiorcy wielkości zamówionej mocy. Natomiast zadaniem przedsiębiorstwa jest zapewnić ciągłą dostawę parametrów wody grzewczej stosownie do zamówionej mocy.

Należy jednak pamiętać, że zamówiona moc cieplna - jest to największa moc cieplna ustalona przez odbiorcę ubiegającego się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie przy zewnętrznej temperaturze obliczeniowej, tj. dla Brzegu -20°C.

Zamówiona moc cieplna musi uwzględnić:

  • Pokrycie strat ciepła w obiekcie i zapewnienie utrzymania normatywnej temperatury  i wymiany powietrza w pomieszczeniach.

  • Utrzymanie normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w danym obiekcie.

  • Prawidłową pracę innych urządzeń lub instalacji zgodnie z określonymi dla nich warunkami.

Zgodnie z §40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia  2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 718 z póź. zm.) częstotliwość zmian mocy zamówionej została ograniczona tj.  zamówioną moc cieplną odbiorca ustala co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej.W naszym przypadku, najczęściej, odbiorca ciepła składa wiosek w siedzibie BPEC Sp. z o.o. do dnia 31 maja, który skutkuje zmianą mocy na dzień 1 października. Złożenie zlecenia o zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej, nie zwalnia Odbiorcy od uiszczenia opłat za zamówioną moc cieplną i opłaty stałej za usługi przesyłowe w wysokości odpowiadającej uprzednio zamówionej mocy do czasu wprowadzenia zmiany.

W przypadku obiektów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych (węzeł, z którego zasilany jest więcej niż jeden obiekt) zmiana zamówionej mocy cieplnej musi być poprzedzona uzgodnieniami ze wszystkimi odbiorcami korzystającymi z ciepła dostarczanego za pośrednictwem danego węzła, potwierdzonymi ich pisemną zgodą na dokonanie przedmiotowej zmiany. Nie dotyczy to sytuacji, w których obiekt odbiorcy posiada indywidualną instalację odbiorczą wyposażoną w licznik ciepła z regulatorem, co umożliwia ustawienie indywidualnego natężenia przepływu zgodnego z nową wielkością mocy zamówionej. Przystosowanie instalacji odbiorczej do indywidualnej dostawy ciepła, o której mowa powyżej, leży po stronie Odbiorcy.

W przypadku braku przeciwwskazań co do zmiany mocy, BPEC Sp. z o.o. sporządza stosowne zmiany do umowy i ustawia odpowiednie parametry obliczeniowego przepływu nośnika ciepła, zgodne z nową wielkością zamówionej mocy. Jeżeli na wniosek odbiorcy, zamówiona moc cieplna zostanie zmniejszona do wielkości odbiegającej od rzeczywistych potrzeb obiektu, BPEC Sp. z o. o nie ponosi odpowiedzialności za niedogrzanie pomieszczeń i obniżenia temperatury ciepłej wody użytkowej.

W przypadku nadmiernego (nieuzasadnionego) zmniejszenie mocy zamówionej, brak komfortu cieplnego może występować w każdych warunkach pogodowych, nie tylko przy temperaturze -20°C, a ponadto w takim przypadku może wystąpić przekroczenie mocy zamówionej. Do przekroczenia mocy zamówionej dochodzi najczęściej poprzez zwrot do sieci cieplnej nośnika ciepła o temperaturze niższej niż określona w tabeli regulacyjnej. Konsekwencją przekroczenia mocy może być dodatkowa opłata za przekroczenia mocy zamówionej.


 

Polecamy

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Miasta Brzeg
  • ePuap.jpeg
Przewiń do góry