Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Kto jest odbiorcą ciepła

Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne odbiorcą jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, którym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi.

Do kogo mieszkańcy powinni się zwrócić w razie awarii czy też zakłóceń w dostawie ciepła?

Przede wszystkim do administratora budynku, który jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie wewnętrznej instalacji grzewczej.

Czym zajmuje się Pogotowie Ciepłownicze BPEC?

Służby techniczne odpowiedzialne są za zabezpieczenie ciągłej pracy i usuwanie awarii sieci i węzłów cieplnych BPEC oraz kotłowni gazowych eksploatowanych przez nasze przedsiębiorstwo.  Tym samym numer pogotowia ciepłowniczego 993, 512 247 885 służy do zgłaszania wszelkich uwag dotyczących pracy urządzeń BPEC.

Co należy zrobić gdy licznik ciepła nie działa?

Zauważoną usterkę w pracy licznika ciepła należy niezwłocznie zgłosić do Działu Utrzymania Ruchu i Przesyłu BPEC Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu: Henryk Wójcik
tel. 77 444 04 45-48 wew. 138
email: henryk.wojcik@bpec.pl

Czy i w jaki sposób sprawdza się prawidłowość wskazań liczników ciepła?

Konieczność sprawdzania prawidłowości wskazań liczników ciepła wynika z treści § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999r. nr 74, poz. 836), który mówi, że: "w przypadku gdy instalacja zastała wyposażona w ciepłomierze służące do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewnić okresową ich legalizację lub wymianę". Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 17.05.2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - załącznik nr 5 pozycja nr 5 (Dz. U. 2017 poz. 969), okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat.

W jakim czasie BPEC dokonuje odczytów liczników ciepła?

Odczyty wskazań liczników ciepła dokonywane są raz w miesiącu, najczęściej ostatniego dnia roboczego miesiąca.

Czy ceny ciepła są kontrolowane?

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. opracowuje taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz w wydanych w oparciu o tę ustawę przepisach wykonawczych. W zakresie ciepła przepisami tymi jest rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Ceny i stawki opłat, które wchodzą w skład taryfy są każdorazowo zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki po uprzednim przeprowadzeniu bardzo szczegółowej kontroli poziomu kosztów przedsiębiorstwa oraz ich zasadności.

Polecamy

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Miasta Brzeg
  • ePuap.jpeg
Przewiń do góry