Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Proces przyłączenia do sieci ciepłowniczej BPEC Sp. z o.o. podzielony został na 5 etapów. Każdy z etapów został oddzielnie omówiony, ze wskazaniem danych teleadresowych komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa, która prowadzi prace danego etapu.


1

ETAP 1 - Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

Dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia sieci ciepłowniczej – pobierz_plik

Komórka organizacyjna BPEC: Dział Współpracy z Odbiorcami

Osoba do kontaktu: Małgorzata Niżyńska
tel. 77 444 04 45-48 wew. 114
email:malgorzata.nizynska@bpec.pl

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:00 do 15:00

 

Wnioskujący o podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej BPEC Sp. z o.o. zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Spółki kompletnie wypełnionego Wniosku o określenie warunków przyłączenia wraz z:

 • dokumentem potwierdzającym tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej (w przypadku gdy podmiot posiada tytuł prawny w formie użytkowania/dzierżawy/najmu lub użyczenia należy załączyć oświadczenie o użytkowaniu/dzierżawie/najmie,

 • planem zabudowy lub szkicem sytuacyjny, określającym usytuowanie obiektu, wraz z usytuowaniem węzła cieplnego, do którego będzie dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,

 • upoważnieniem wnioskodawcy do prowadzenia w jego imieniu spraw związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej obiektu przez osobę/instytucję (załączyć w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez instytucję/osobę trzecią).


2

ETAP 2 - Wydanie warunków technicznych

Komórka organizacyjna BPEC: Dział Utrzymania Ruchu i Przesyłu

Osoba do kontaktu: Joanna Majdańska

tel. 77 444 04 45-48 wew. 139

email: joanna.majdanska@bpec.pl

 

BPEC Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne przyłączenia do sieci cieplnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 nr 16 poz. 92)
BPEC Sp. z o.o. określa warunki przyłączania w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (patrz ETAP 1). Warunki techniczne ważne są dwa lata od daty ich wystawienia.

3

ETAP 3 - Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Komórka organizacyjna BPEC: Dział Współpracy z Odbiorcami

Osoba do kontaktu: Małgorzata Niżyńska
tel. 77 444 04 45-48 wew. 114
email: malgorzata.nizynska@bpec.pl

 

Wnioskodawcy wraz z warunkami technicznymi przekazywany jest projekt umowy przyłączeniowej. Umowa przyłączeniowa określa między innymi:

 • strony zawierające umowę oraz prawa i obowiązki stron
 • termin zakończenia budowy przyłącza oraz węzła cieplnego lub samego przyłącza
 • sposób finansowania budowy
 • przewidywany termin rozpoczęcia dostawy ciepła
 • miejsce rozgraniczenia własności oraz eksploatacji przyłącza cieplnego, instalacji i urządzeń, znajdujących się w pomieszczeniu węzła cieplnego
 • obowiązek zakupu układu pomiarowo-rozliczeniowego
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy przyłączeniowej

Otrzymanie projektu umowy przyłączeniowej wraz warunkami technicznymi oznacza, że istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne przyłączenia obiektu do sieci cieplnej.

Po zawarciu umowy przyłączeniowej BPEC Sp. z o.o. rozpoczyna działania związane z inwestycją przyłączenia nowego obiektu.


4

ETAP 4 - Prace projektowe, wykonawcze i odbiorowe

Komórka organizacyjna BPEC: Dział Utrzymania Ruchu i Przesyłu

Osoba do kontaktu: Joanna Majdańska

tel. 77 444 04 45-48 wew. 129

email: joanna.majdanska@bpec.pl

 

Podstawą do podjęcia prac projektowych jest zawarcie umowy przyłączeniowej. Prace projektowe należy prowadzić zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Dokumentacja techniczna musi zostać wykonana zgodnie Prawem Budowlanym, przepisami BHP i ppoż. oraz aktualnymi polskimi normami, a następnie uzgodniona w BPEC Sp. z o.o.

W oparciu o uzgodnioną dokumentację projektową i uzyskane wymagane pozwolenia w ramach Prawa Budowlanego, można przystąpić do prac wykonawczych.

Odbiór końcowy polega na:

 • dokonaniu wizji lokalnej wykonanych robót pod względem zgodności z wymaganiami Prawa Budowlanego, przepisów bhp i ppoż. oraz aktualnych polskich norm
 • sprawdzeniu dokumentacji odbiorowej
 • sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru końcowego

5

ETAP 5 - Zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży i przesyłu ciepła

Komórka organizacyjna BPEC: Dział Współpracy z Odbiorcami

Dokument do pobrania:

Osoba do kontaktu: Małgorzata Niżyńska
tel. 77 444 04 45-48 wew. 114
email: malgorzata.nizynska@bpec.pl

 

Umowa kompleksowa sprzedaży i przesyłu ciepła przygotowana zostaje po złożeniu przez odbiorcę ciepła Karty zgłoszenia obiektu. Umowa określa między innymi:

 • strony zawierające umowę oraz prawa i obowiązki tych stron
 • parametry techniczne dostarczanej energii cieplnej
 • miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji i urządzeń
 • przeglądy urządzeń
 • likwidację zakłóceń w dostawie ciepła
 • warunki wstrzymania dostawy ciepła
 • tryb rozliczeń za dostarczane ciepło

Zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży i przesyłu ciepła jest podstawą do rozpoczęcia dostawy ciepła do nowo przyłączonego obiektu do sieci ciepłowniczej.

Polecamy

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Urząd Miasta Brzeg
 • ePuap.jpeg
Przewiń do góry