Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Deklaracja dostępności

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-06-27.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-27.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Paweł Okopski, pawel.okopski@bpec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 444 04 45-48 w. 121. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

49-305 Brzeg, ul. Ciepłownicza 11
Tel.: +48774440445
Faks: +48774111486
E-mail:
Strona internetowa: bpec.pl

Dostępność architektoniczna

Położenie budynku – ul. Ciepłownicza 11,

 • przed budynkiem parking z dedykowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • Główne wejście do budynku znajduje się od strony parkingu.
 • Pomiędzy miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych, a wejściem głównym brak barier architektonicznych (schodów, stopni, krawężników).
 • Drzwi do budynku tradycyjne bez udogodnień.
 • Biuro obsługi klienta tak jak pisałem wcześniej znajduje się na parterze, bezpośrednio przy wejściu głównym (nie ma potrzeby pokonywania dodatkowych schodów).
 • W budynku brak jest windy, toalety standardowe – bez udogodnień.
 • Wejście z psem przewodnikiem jest dozwolone, nie obowiązują u nas żadne zasady lub zakazy w tym zakresie.
 • Osoby dedykowanej dla osób niepełnosprawnych nie mamy wyznaczonej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Polecamy

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Urząd Miasta Brzeg
 • ePuap.jpeg
Przewiń do góry