Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Z czego składają się opłaty za ciepło?

Na łączny roczny koszt ogrzewania i ciepłej wody użytkowej składają się 4 opłaty (2 opłaty stałe i 2 opłaty zmienne). Taki model kształtowania taryfy dla ciepła wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo zaznaczyć należy, że wszystkie taryfy i ewentualne ich zmiany są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki.

I. Opłaty stałe:

Wysokość opłat stałych zależy od wielkości zamówionej mocy cieplnej, która powinna odzwierciedlać zapotrzebowanie obiektu na ciepło. Opłaty stałe są opłatami rocznymi pobieranymi w 12 miesięcznych równych ratach.

 

W skład opłat stałych wchodzą:

  1. opłata za zamówioną moc cieplną
  2. opłata stała za przesył

II. Opłaty zmienne:

Wysokość opłat zmiennych jest bezpośrednio zależna od ilości faktycznie zużytej energii (ciepła) wykorzystywanej na potrzeby ogrzania budynku i pomieszczeń w nim zlokalizowanych oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

W skład opłat zmiennych wchodzą:

  1. opłata zużytą energię cieplną
  2. opłata za przesłaną energię cieplną

Kto będzie wykonywał instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej?

Instalacja wewnętrzna w budynku, w zależności od wyboru Inwestora, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej lub tylko centralnego ogrzewania, będzie realizowana przez Inwestora i na jego koszt.

Kto wybuduje węzeł i od czego to zależy?

W zależności od przyjętego wariantu realizacji inwestycji oraz możliwości finansowych, technicznych, a także oczekiwań Inwestora, węzeł cieplny może wybudować zarówno Inwestor, wówczas będzie zakwalifikowany do taryfy 1B lub też może zostać wykonany przez BPEC Sp. z o.o., wówczas Odbiorca zostanie zakwalifikowany do grupy taryfowej 1C

Jak długo będzie trwała realizacji inwestycji przyłączenia do sieci ciepłowniczej?

Niezbędny czas na wykonanie inwestycji, od momentu podjęcia decyzji o realizacji przyłączenia do momentu, w którym możliwe jest dostarczenie ciepła, wynosi od 4 do 12 miesięcy. Długość okresu wykonywania inwestycji zależy od wielu czynników, m.in. stopnia skomplikowania niezbędnych do wykonania prac, odległości obiektu od istniejącej sieci ciepłowniczej BPEC Sp. z o.o. oraz terenu przez który przebiegać będzie nowa infrastruktura techniczna pozwalająca na dostawę ciepła do przyłączanego obiektu. Nie bez znaczenia są również możliwości zarówno techniczne jak i ekonomiczne BPEC Sp. z o.o. W przypadku osiągnięcia limitu możliwych do zrealizowania przez BPEC Sp. z o.o. w danym roku inwestycji, kolejne będą przesuwane na następne lata. Z uwagi na te ograniczenia istotne jest aby nie zwlekać ze składaniem wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, gdyż wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpłynięcia. Terminy wszystkich poszczególnych etapów inwestycji będą uzgadniane między stronami i zostaną zapisane w zawartej umowie przyłączeniowej. 


kontakt

Polecamy

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Miasta Brzeg
  • ePuap.jpeg
Przewiń do góry