Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Proces przyłączenia do sieci ciepłowniczej BPEC Sp. z o.o. podzielony został na 6 etapów. Każdy z tych etapów został oddzielnie omówiony, ze wskazaniem danych teleadresowych komórki organizacyjnej BPEC Sp. z o.o., która prowadzi prace danego etapu.


0

ETAP 0 - Zapoznanie się z ofertą programu, pierwszy kontakt z BPEC

Po zapoznaniu się z ofertą Programu „INWESTOR” zamieszczoną na stronie internetowej Spółki, należy zgłosić się do nas podając niezbędne informacje (szczegóły pod adresem http://bpec.pl/dla-klienta/sprawdz-mozliwosc-podlaczenia.html-0) w celu sprawdzenia możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej np.: osobiście, telefonicznie, drogą  mailową pod adresem .

Na podstawie przekazanych nam informacji Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oceni wstępnie możliwości techniczno-ekonomiczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Po pozytywnej wstępnej weryfikacji możliwości przyłączenia, następnym etapem będzie etap 1 czyli złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia. 

 

Komórka organizacyjna BPEC: Dział Współpracy z Odbiorcami

Osoba do kontaktu: Ryszard Adamowski

tel. 77 444 04 45-48 wew. 140
email: ryszard.adamowski@bpec.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:00 do 15:00


1

ETAP 1 - Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej – PDFWniosek o określenie warunków (31,14KB)

Komórka organizacyjna BPEC: Dział Współpracy z Odbiorcami

Osoba do kontaktu: Małgorzata Niżyńska
tel. 77 444 04 45-48 wew. 114
email: malgorzata.nizynska@bpec.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:00 do 15:00

 

Inwestor wnioskujący o podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej BPEC Sp. z o.o. zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Spółki kompletnie wypełnionego Wniosku o określenie warunków przyłączenia wraz z:

 • dokumentem potwierdzającym tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej (w przypadku gdy podmiot posiada tytuł prawny w formie użytkowania/dzierżawy/najmu lub użyczenia należy załączyć oświadczenie o użytkowaniu/dzierżawie/najmie,
 • planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym, określającym usytuowanie obiektu, wraz z usytuowaniem węzła cieplnego, do którego będzie dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
 • upoważnieniem wnioskodawcy do prowadzenia w jego imieniu spraw związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej obiektu przez osobę/instytucję (załączyć w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez instytucję/osobę trzecią).

2

ETAP 2 - Wydanie warunków technicznych

Komórka organizacyjna BPEC: Dział Utrzymania Ruchu i Przesyłu

Osoba do kontaktu: Joanna Majdańska

tel. 77 444 04 45-48 wew. 139

email: joanna.majdanska@bpec.pl

 

BPEC Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne przyłączenia do sieci cieplnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 nr 16 poz. 92)

BPEC Sp. z o.o. określa warunki przyłączania w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (patrz ETAP 1). Warunki techniczne ważne są dwa lata od daty ich wystawienia.


3

ETAP 3 - Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Komórka organizacyjna BPEC: Dział Współpracy z Odbiorcami

Osoba do kontaktu: Małgorzata Niżyńska
tel. 77 444 04 45-48 wew. 114
email: malgorzata.nizynska@bpec.pl

W zależności od oczekiwać i możliwości Inwestora, przypominamy że Spółka jest w tej kwestii elastyczna, możemy zaproponować różne warianty realizacji inwestycji, tj.:

 • dostawa energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lub tylko na potrzeby centralnego ogrzewania, jak również na potrzeby technologiczne,
 • budowa przyłącza do obiektu przez BPEC Sp. z o.o.  i na jego koszt,
 • budowa węzła cieplnego przez BPEC Sp. z o.o.  i na jego koszt lub przez Inwestora,
 • możliwość zastosowania przymieszkaniowych mini węzłów cieplnych w obiektach wielolokalowych (budownictwo mieszkaniowe).

Następnie Inwestorowi wraz z warunkami technicznymi przekazywany jest projekt umowy przyłączeniowej. Umowa przyłączeniowa określa między innymi:

 • strony zawierające umowę oraz prawa i obowiązki stron,
 • termin zakończenia budowy przyłącza oraz węzła cieplnego lub samego przyłącza (W przypadku osiągnięcia limitu możliwych do zrealizowania przez BPEC w danym roku inwestycji, kolejne będą przesuwane na następne lata. Z uwagi na te ograniczenia istotne jest aby nie zwlekać ze składaniem wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, gdyż wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpłynięcia.),       
 • sposób finansowania budowy,
 • przewidywany termin rozpoczęcia dostawy ciepła,
 • miejsce rozgraniczenia własności oraz eksploatacji przyłącza cieplnego, instalacji i urządzeń, znajdujących się w pomieszczeniu węzła cieplnego,
 • obowiązek zakupu układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy przyłączeniowej.

Otrzymanie projektu umowy przyłączeniowej wraz warunkami technicznymi oznacza, że istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne przyłączenia obiektu do sieci cieplnej.

Po zawarciu umowy przyłączeniowej BPEC Sp. z o.o. rozpoczyna działania związane z inwestycją przyłączenia nowego obiektu.


4

ETAP 4 - Prace projektowe, wykonawcze i odbiorowe

Komórka organizacyjna BPEC: Dział Utrzymania Ruchu i Przesyłu

Osoba do kontaktu: Joanna Majdańska

tel. 77 444 04 45-48 wew. 139

email: joanna.majdanska@bpec.pl

 

Po zawarciu umowy przyłączeniowej BPEC Sp. z o.o. rozpocznie działania związane z inwestycją tj. prace projektowe oraz wybór wykonawców dla zakresu inwestycji leżącego po stronie Spółki.

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej BPEC przystąpi do realizacji inwestycji w swoim zakresie.

Równolegle do prac prowadzonych przez BPEC  Inwestor/Odbiorca na własny koszt wykona swój zakres inwestycji w zależności od wyboru Inwestora tj. zaprojektuje i wybuduje odbiorczą instalację wewnętrzną.

Prace projektowe należy prowadzić zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Dokumentacja techniczna musi zostać wykonana zgodnie Prawem Budowlanym, przepisami BHP i ppoż. oraz aktualnymi polskimi normami.

Następnie przeprowadzone są odbiory końcowe wykonanych robót, które polegają m.in. na:

 • dokonaniu wizji lokalnej wykonanych robót pod względem zgodności z wymaganiami Prawa Budowlanego, przepisów bhp i ppoż. oraz aktualnych polskich norm
 • sprawdzeniu dokumentacji odbiorowej
 • sporządzeniu i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

5z_70x70.png

ETAP 5 - Zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży i przesyłu ciepła

Komórka organizacyjna BPEC: Dział Współpracy z Odbiorcami

Dokument do pobrania:

Karta zgłoszenia zasilania obiektu - pobierz plik

Osoba do kontaktu: Małgorzata Niżyńska
tel. 77 444 04 45-48 wew. 114
email: malgorzata.nizynska@bpec.pl

 

Umowa kompleksowa sprzedaży i przesyłu ciepła przygotowana zostaje po złożeniu przez odbiorcę ciepła Karty zgłoszenia obiektu. Umowa określa między innymi:

 • strony zawierające umowę oraz prawa i obowiązki tych stron
 • parametry techniczne dostarczanej energii cieplnej
 • miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji i urządzeń
 • przeglądy urządzeń
 • likwidację zakłóceń w dostawie ciepła
 • warunki wstrzymania dostawy ciepła
 • tryb rozliczeń za dostarczane ciepło

Zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży i przesyłu ciepła jest podstawą do rozpoczęcia dostawy ciepła do nowo przyłączonego obiektu do sieci ciepłowniczej.


kontakt

Polecamy

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Urząd Miasta Brzeg
 • ePuap.jpeg
Przewiń do góry