Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Z czego składają się opłaty za ciepło oraz czy będę musiał płacić w lecie?

Na łączny roczny koszt ogrzewania i ciepłej wody użytkowej składają się 4 opłaty (2 opłaty stałe i 2 opłaty zmienne). Taki model kształtowania taryfy dla ciepła wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo zaznaczyć należy, że wszystkie taryfy i ewentualne ich zmiany są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki.

I.     Opłaty stałe:

Wysokość opłat stałych zależy od wielkości zamówionej mocy cieplnej, która powinna odzwierciedlać zapotrzebowanie obiektu na ciepło. Opłaty stałe są opłatami rocznymi pobieranymi w 12 miesięcznych równych ratach.

W skład opłat stałych wchodzą:

  1. opłata za zamówioną moc cieplną
  2. opłata stała za przesył

 

II.    Opłaty zmienne:

Wysokość opłat zmiennych jest bezpośrednio zależna od ilości faktycznie zużytej energii (ciepła) wykorzystywanej na potrzeby ogrzania budynku i pomieszczeń w nim zlokalizowanych oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

W skład opłat zmiennych wchodzą:

  1. opłata zużytą energię cieplną
  2. opłata za przesłaną energię cieplną

 

Często w rozmowach z potencjalnymi Odbiorcami spotykamy się z pytaniami związanymi z obowiązkiem uiszczania opłat stałych za centralne ogrzewanie nawet w okresie letnim. Na podstawie tych rozmów często wyłania się nieprawdziwy obraz ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej jakoby było bardzo drogie, za co w głównej mierze winą obarcza się właśnie opłaty stałe, naliczane przez cały rok.

Opłaty stałe nie są dodatkową opłatą, niezwiązaną z dostawą ciepła. Wręcz przeciwnie, jest to część kosztów ogrzewania i podgrzania wody użytkowej, uzależniona jednak nie od ilości pobieranego ciepła, a od zamówionej mocy cieplnej. Wbrew błędnemu przekonaniu niektórych odbiorców, taki stan rzeczy można uznać za korzystny dla odbiorców.  Część kosztów za ogrzewanie, które stanowi duży udział w budżecie domowym jest rozdzielana na 12 miesięcy w roku, obniżając w ten sposób obciążenie finansowe związane z kosztem ogrzewania w zimowych miesiącach, kiedy zużycie ciepła jest największe. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że opłaty stałe pobierane przez cały rok są powszechną praktyką nie tylko w taryfach dla ciepła ale również w taryfach gazowych czy taryfach dla energii elektrycznej.

Kto wybuduje węzeł i od czego to zależy?

W zależności od przyjętego wariantu realizacji inwestycji oraz możliwości finansowych, technicznych, a także oczekiwań Klienta, węzeł cieplny może wybudować zarówno Klient, wówczas będzie zakwalifikowany do taryfy 1B lub też może zostać wykonany przez BPEC Sp. z o.o., wówczas Klient zostanie zakwalifikowany do grupy taryfowej 1C.

Co to jest komfort cieplny?

Mianem komfortu cieplnego określa się taki stan otoczenia, w którym człowiek nie odczuwa ani zimna ani gorąca, czyli jest zachowana równowaga cieplna organizmu ludzkiego

Ile kosztuje podgrzanie 1m3 wody w BPEC?

Trudno jest jednoznacznie określić ten koszt, a próba odpowiedzi na tak postawione pytanie może wydać się dość skomplikowana. Wysokość jednostkowego kosztu podgrzania 1m3 wody uzależniona jest od wielu czynników takich jak intensywność korzystania z ciepłej wody, stan techniczny instalacji cwu, rozległość tej instalacji czy odległość ją dzieląca od węzła cieplnego, w którym następuje jej faktyczne podgrzanie. Mimo, że dostawca ciepła stosuje jednakowe ceny i stawki opłat dla wszystkich odbiorców zaliczonych do tej samej grupy taryfowej, jednostkowa cena podgrzania 1m3 wody może się znacząco różnić w poszczególnych obiektach, z uwagi na czynniki wymienione powyżej.

Kto odpowiada za jakość ciepłej wody?

System podgrzania ciepłej wody z miejskiej sieci ciepłowniczej nie wpływa na jakość ciepłej wody w kranie z uwagi na fakt, iż podgrzanie zimnej wody wodociągowej, następuje poprzez wymiennik ciepła tj. nie ma bezpośredniego kontaktu pomiędzy gorącą wodą sieciową z sieci ciepłowniczej, a zimną wodą wodociągową. Jakość ciepłej wody w kranie zależy więc od jakości wody wodociągowej dostarczonej do budynku.

Kto będzie wykonywał instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej?

Instalacja wewnętrzna w budynku, w zależności od wyboru Klienta, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej lub tylko centralnego ogrzewania, będzie realizowana na koszt Klienta poprzez wybranego np. w drodze przetargu wykonawcę. 

Co to jest niska emisja?

Źródłem niskiej emisji są transport, gospodarstwa domowe oraz lokalne kotłownie emitujące szkodliwe gazy, pyły i toksyczne substancje na niewielką wysokość, powstające w wyniku spalania węgla, gazu lub nierzadko odpadów np. tworzyw sztucznych, opakowań itd. (ich stosowanie jest  zabronione). W przeciwieństwie do tzw. wysokiej emisji , której źródłem są m.in. ciepłownie, elektrociepłownie oraz elektrownie, w których spaliny z procesu spalania wyrzucane są na duże wysokości, ponadto przechodzą przez różnego rodzaju zaawansowane technologicznie filtry, toksyczne gazy, pyły oraz substancje z niskiej emisji nie są w żaden sposób filtrowane i kumulują się w miejscach ich powstawania, bezpośrednio negatywnie wpływając na środowisko i narażając mieszkańców na utratę zdrowia

Jak długo będzie trwała realizacja inwestycji przyłączenia do sieci ciepłowniczej?

Niezbędny czas na wykonanie inwestycji, od momentu podjęcia decyzji o realizacji przyłączenia do momentu, w którym możliwe jest dostarczenie ciepła, wynosi od 4 do 12 miesięcy. Długość okresu wykonywania inwestycji zależy od wielu czynników, m.in. stopnia skomplikowania niezbędnych do wykonania prac, odległości obiektu od istniejącej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa oraz terenu przez który przebiegać będzie nowa infrastruktura techniczna pozwalająca na dostawę ciepła do przyłączanego obiektu. Nie bez znaczenia są również możliwości zarówno techniczne jak i ekonomiczne Przedsiębiorstwa. W przypadku osiągnięcia limitu możliwych do zrealizowania przez BPEC w danym roku inwestycji, kolejne będą przesuwane na następne lata. Z uwagi na te ograniczenia istotne jest aby nie zwlekać ze składaniem wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, gdyż wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpłynięcia. Terminy wszystkich poszczególnych etapów inwestycji będą uzgadniane między stronami i zostaną zapisane w zawartej umowie przyłączeniowej.


kontakt

Polecamy

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Miasta Brzeg
  • ePuap.jpeg
Przewiń do góry