Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

Ogłoszenie - badanie sprawozdania finansowego

08.11.2019

Spółka Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r.
 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 r. oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań z tego badania,  sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019, poz.1421 ze zm.).

Oczekiwany termin złożenia Sprawozdań z badania:

  • za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.:  do dnia 15 marca 2020 r.
  • za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.:  do dnia 15 marca 2021 r.

 

W ramach badania Spółka oczekuje od Wykonawcy:

  1. dostarczenia pisemnego Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w języku polskim;
  2. dostarczenia wersji elektronicznej dokumentu, o którym mowa w pkt 1), w formacie .doc oraz .pdf;
  3. obecności kluczowego biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na posiedzeniu Rady Nadzorczej, podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania i ewentualnie na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji; Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzeniach Wspólników, rozpatrujących sprawozdania za rok obrotowy 2019 i 2020 ponosi firma audytorska i powinny być uwzględnione w oferowanej cenie;
  4. w przypadku wystąpienia w trakcie badania uwag i spostrzeżeń, a także porad i zaleceń w zakresie rozwiazywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w trakcie badania – przekazanie ich w formie Listu do Zarządu spółki,
  5. Pisemne oferty należy przesłać pocztą lub składać w siedzibie Spółki, adres, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu–za rok obrotowy 2019 i 2020”. Termin składania ofert upływa w dniu  22.11.2019 r. decyduje data doręczenia do spółki.

Oferta powinna zawierać:

1) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2) Oświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i niezachodzeniu przesłanek do skreślenia z listy firm audytorskich.

3) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta wraz z numerami wpisów w rejestrze biegłych rewidentów.

4) Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy).

5) Oświadczenie firmy audytorskiej o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania.

6) Oświadczenie firmy audytorskiej o akceptacji warunków wykonania zlecenia zawartych w niniejszym ogłoszeniu, w tym terminu realizacji zlecenia.

7) Pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.

8 ) Całkowitą cenę netto (brutto) za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz całkowitą cenę netto (brutto) za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 uwzględniającą sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, a także wszelkie inne koszty firmy audytorskiej związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego Spółki za poszczególne lata obrotowe.

9) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki.

10) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

11) Wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których w okresie ostatnich pięciu lat przeprowadzał badania sprawozdań finansowych, potwierdzający posiadane doświadczenie, w tym podmiotów z branży, w której działa Spółka. Oferent może załączyć referencje itp.

Oferta, oświadczenia i wykazy powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

Kryteriami oceny i wyboru będą:

1) Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym z branży, w której działa Spółka,

2) Cena.

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą w terminie do dnia 29.11.2019 r. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów.