Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

Ogłoszenie - badanie sprawozdania finansowego

01.12.2017

Spółka Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Brzegu zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2017r.  i 31 grudnia 2018r.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r. oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań z tego badania, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz.1089).

Oczekiwany termin złożenia Sprawozdań z badania:

 • za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.: do dnia 31 marca 2018r.
 • za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018r.: do dnia 31 marca 2019r.

W ramach badania Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. oczekuje
od Wykonawcy:

 1. dostarczenia pisemnego Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w języku polskim;
 2. dostarczenia wersji elektronicznej dokumentu, o którym mowa w pkt 1., w formacie .doc oraz .pdf;
 3. obecności kluczowego biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na posiedzeniu Rady Nadzorczej Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania i ewentualnie na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień
  i informacji. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniach Wspólników Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. raz Rady Nadzorczej Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., rozpatrujących sprawozdanie za rok obrotowy 2017 i 2018 ponosi firma audytorska.
 4. w przypadku wystąpienia w trakcie badania uwag i spostrzeżeń, a także porad i zaleceń
  w zakresie rozwiazywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w trakcie
  badania – przekazanie ich w formie Listu do Zarządu Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
 5. Pisemne oferty należy przesłać pocztą lub składać w siedzibie Spółki, adres:

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Ciepłownicza 11

49-305 Brzeg,

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – za rok obrotowy 2017 i 2018”. Oferty powinny wpłynąć w terminie do dnia 11.12.2017r. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, będą odrzucone.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
  2. Oświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i niezachodzeniu przesłanek do skreślenia z listy firm audytorskich.
  3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta
   wraz z numerami wpisów w rejestrze biegłych rewidentów.
  4. Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy).
  5. Oświadczenie firmy audytorskiej o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania.
  6. Oświadczenie firmy audytorskiej o akceptacji warunków wykonania zlecenia zawartych w niniejszym ogłoszeniu, w tym terminu realizacji zlecenia.
  7. Pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
  8. Całkowitą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz całkowitą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 uwzględniającą sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, a także wszelkie inne koszty firmy audytorskiej związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego Spółki za poszczególne lata obrotowe.
  9. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki.
  10. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
  11. Wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których w okresie ostatnich trzech lat przeprowadzał badania sprawozdań finansowych, potwierdzający posiadane doświadczenie, w tym podmiotów z branży ciepłowniczej, w której działa Spółka. Oferent może załączyć referencje itp.

Oferta i oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

Kryteriami oceny i wyboru będą:

 1. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym branży, w której działa Spółka,
 2. Cena.

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w terminie do dnia 15.12.2017r. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny .